body_right_element
Article slider image:

אגודה חקלאית שיתופית, הארגון נוסד במטרה ליעל את השימוש במים, לשפר ולשכלל את מערכות המים של לקוחות האגודה וצרכני המים.
הארגון רואה עצמו כשותף לדרך הישראלית; שותף לפיתוח ושמירה על ארץ ישראל חקלאית וירוקה.

לקוחות נוספים

body_left_element